Términos del servicio

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

https://refixyourself.é/I. INFORMACIÓN XERAL


En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, https://refixyourself.é/, (en diante, Sitio web) osténtaa: Sete Corenta Natural S.L., con NIF: B70491840, e cuxos datos de contacto son:

Dirección:  
Praza Xeral Azcárraga, 5 baixo  
15001 A Coruña  
España  
Teléfono de contacto: 34690648048  
Email de contacto: raul@refixyourself.com


II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO


O obxecto das condicións: O Sitio web


O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos).

refix.é - alkaline seawater se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento refix.é - alkaline seawater poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, así como polos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e refix.é - alkaline seawater, como os comentarios e/ou espazos de blogging, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.

O Sitio web de refix.é - alkaline seawater proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

 • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por refix.é - alkaline seawater sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supor lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.

 • A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por refix.é - alkaline seawater para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a refix.é - alkaline seawater acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos estes formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

refix.é - alkaline seawater resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren a lei, o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, refix.é - alkaline seawater non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre refix.é - alkaline seawater e o Usuario.

Sempre no respecto da lexislación vixente, este Sitio web de refix.é - alkaline seawater diríxese a todas as persoas, sen importar a súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas do Sitio web.

O Sitio web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. refix.é - alkaline seawater non asegura que o Sitio web cumpra con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Si o Usuario reside ou ten o seu domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar no Sitio web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo refix.é - alkaline seawater responsabilidade algunha que se poida derivar do este acceso.


III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADErefix.é - alkaline seawater non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin dos Contidos ou Servizos. refix.é - alkaline seawater fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.


Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso refix.é - alkaline seawater será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

refix.é - alkaline seawater tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.


IV. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOSRespectando o establecido na lexislación vixente, refix.é - alkaline seawater comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos.

Leis que incorpora esta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, a mesma respecta as seguintes normas:

 • O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

 • A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).

 • O Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDLOPD).

 • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en refix.é - alkaline seawater é: Sete Corenta Natural S.L., con NIF: B70491840 (en diante, tamén Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:

Dirección:  
Praza Xeral Azcárraga, 5 baixo  
15001 A Coruña  
España  
Teléfono de contacto: 34690648048  
Email de contacto: raul@refixyourself.com

Delegado de Protección de Datos (DPD)

O Delegado de Protección de Datos (DPD, ou DPO polas súas siglas en inglés) é o encargado de velar polo cumprimento da normativa de protección de datos á cal se atopa suxeita refix.é - alkaline seawater. O Usuario pode contactar co DPD designado polo Responsable do tratamento utilizando os seguintes datos de contacto: info@refixyourself.com; 34690648048.

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

En cumprimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informámoslle que os datos persoais solicitados por refix.é - alkaline seawater mediante os formularios estendidos nas súas páxinas quedarán incorporados e serán tratados nos nosos ficheiros co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre refix.é - alkaline seawater e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Así mesmo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento que especifica, segundo as súas finalidades, as actividades de tratamento levadas a cabo e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento dos datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario someterase aos seguintes principios recolleitos no artigo 5 do RGPD:

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais.

 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos.

 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recolleitos serán unicamente os estritamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados.

 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.

 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento.

 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.

 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores cúmprense.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos que se tratan en refix.é - alkaline seawater son unicamente datos identificativos. En ningún caso, trátanse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Base legal para o tratamento dos datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. refix.é - alkaline seawater comprométese a solicitar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio web, informaráselle no caso de que a cumplimentación dalgún deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Fins do tratamento a que destínanse os datos persoais

Os datos persoais son solicitados e xestionados por refix.é - alkaline seawater coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio web e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último encha ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de refix.é - alkaline seawater, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo Sitio web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario achega do fin ou fins específicos do tratamento a que destinaranse os datos persoais; é dicir, do uso ou usos que se dará á información recompilada.

Períodos de retención dos datos persoais

Os datos persoais só serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o seguinte prazo: 12 meses, ou ata que o Usuario solicite a súa supresión.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario achega do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.

Destinatarios dos datos persoais

Os datos persoais do Usuario serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:

Google Analytics

No caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario achega do terceiro país ou organización internacional ao cal se ten a intención de transferir os datos, así como da existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos persoais de menores de idade

Respectando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 13 do RDLOPD, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por refix.é - alkaline seawater. Si trátase dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e este só considerarase lícito na medida na que os mesmos o autorizasen.

Secreto e seguridade dos datos persoais

refix.é - alkaline seawater comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e evítese a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos estes datos.

O Sitio web conta cun certificado SSL (Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

Con todo, debido a que refix.é - alkaline seawater non pode garantir a inexpugnabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprométese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos estes datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que a dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados, e toda persoa á cal lle faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

O Usuario ten sobre refix.é - alkaline seawater e poderá, por tanto, exercer fronte ao Responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de si refix.é - alkaline seawater está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que refix.é - alkaline seawater realice ou realice, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe dos estes datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.

 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que modifíquense os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.

 • Dereito de supresión ("o dereito ao esquecemento"): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario haxa retirado o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario opóñase ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais sexan tratados ilicitamente; os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal; ou os datos persoais sexan obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estean a tratar os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.

 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario necesíteo para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.

 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento efectúese por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.

 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de refix.é - alkaline seawater.

 • Dereito a non ser a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Así pois, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento coa referencia "RGPD-https://refixyourself.é/", especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade.

 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder.

 • Domicilio a efecto de notificacións.

 • Data e firma do solicitante.

 • Todo documento que acredite a petición que formula.

Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse á seguinte dirección e/ou correo electrónico:

Dirección postal:  
Praza Xeral Azcárraga, 5 baixo  
15001 A Coruña  
España  
Correo electrónico: raul@refixyourself.com

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

Aceptación e cambios nesta política de privacidade

É necesario que o Usuario haxa lido e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

refix.é - alkaline seawater resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, jurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade serán notificados de forma explícita ao Usuario.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o día 26 de febreiro 2021 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD)


V. POLÍTICA DE COOKIES


O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implementó lerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio web co fin de recoñecelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningún cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningún cookie pode extraer información do disco ríxido do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por refix.é - alkaline seawater para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio web e o seu Contido e a súa experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás súas preferencias.

A(s) entidade(é) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, a condición de que o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as dicir entidades.

Cookies de redes sociais

refix.é - alkaline seawater incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares das estas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse a as mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Unicamente a título informativo indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade e/ou de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/é/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=é-419